1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 05 năm.

Trong 2 năm đầu sinh viên sẽ được đào tạo theo chương trình Kiến trúc sư công trình, 3 năm sau sẽ được đào tạo chuyên sâu về quy hoạch. Kiến trúc sư quy hoạch có thể thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch các khu dân cư, khu công nghiệp...đồng thời có thể thiết kế công trình kiến trúc; làm việc tại các Viện quy hoạch, các Sở xây dựng, Công ty tư vấn v.v.. hoặc hành nghề tự do. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.
 
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
3. CHUẨN ĐẦU RA: