Bm nội thất : thông báo lịch thu chấm thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất - khóa 2012 – 2017

Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp bắt đầu từ tuần 16 đến tuần 21.
   Sinh viên sẽ nộp bài vào lúc 7h30 Thứ 5 ngày 05/01/2017.
   Địa điểm nộp: 12NT1- P. 304 ( Cô Kim - T. Hiếu)
                        12NT2- P. 306 (Cô Trang - T. Phúc)
                        12NT3- P. 306 (C. Tú - T. Hậu)
Hình thức chấm vấn đáp.