Bộ môn kiến trúc công trình - thông báo v/v nộp đề cương nhiệm vụ thiết đatn - khóa 12kt
Theo kế hoạch tiến độ ĐATN, thứ bảy - tuần 27 (18/02/2017) SV nộp đề cương nhiệm vụ thiết chính thức.
  - Thành phần hồ sơ nộp:
    1) Đề cương nhiệm vụ thiết kế chính thức 
    2) Phiếu giao nhiệm vụ ĐATN.
  - Thời gian nộp: 13h30 chiều thứ Bảy, ngày 18/02/2017.
  - Địa điểm nộp: P.204

Đề nghị SV khóa 12KT làm ĐATN thực hiện nghiêm túc thông báo này.
BM KTCT