Bộ môn kiến trúc công trình - thông báo v/v kiểm tra tiến độ 50% đatn - khóa 12kt

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

               Số: ............./KH-BM KTCT                                 Đà Nẵng, ngày  11 tháng 03 năm 2017

                                                                           

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ 50% ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khóa 2012-2017, ngành Kiến trúc

 

1/ Thời gian & địa điểm kiểm tra:

-         Chiều thứ Tư, ngày 22 tháng 03 năm 2017, từ 13h30 đến 16h30

-         Địa điểm: phòng 204.

-         Các tiểu ban kiểm tra: 6 tiểu ban theo danh sách 6 lớp, SV học ghép kiểm tra tại tiểu ban 6 (cùng với lớp 12KT6). Danh sách tiểu ban sẽ được niêm yết tại P.204

 

2/ Mục tiêu & nội dung công tác kiểm tra tiến độ 50% ĐATN:

a) Mục tiêu:

-         Khoa và bộ môn nắm được tình hình sinh viên làm ĐATN để báo cáo nhà trường.

-         Nhắc nhở sinh viên về tiến độ làm ĐATN. Cảnh báo các trường hợp sinh viên thực hiện chậm so với tiến độ, có thể kiến nghị nhà trường ra quyết định đình chỉ làm ĐATN đối với những trường hợp sinh viên có ý thức học tập kém, không đạt chất lượng và tiến độ làm ĐATN, hoặc bỏ không tham gia kiểm tra tiến độ.

-         Xác định phần kỹ thuật sinh viên đăng ký nghiên cứu phù hợp với đề tài.

 

b) Nội dung kiểm tra: toàn bộ khối lượng đã thực hiện từ khi giao nhiệm vụ làm ĐATN cho đến thời điểm kiểm tra, bao gồm:

+ Quy mô đề tài

+ Nhiệm vụ thiết kế: theo mẫu gợi ý của Bộ môn trong đó nêu rõ các khu chức năng của công trình, các hạng mục công trình cùng với diện tích các phòng chức năng.

+ Cơ sở thiết kế: về nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn

+ Các bản vẽ: trên khổ giấy A3 hoặc A2, bao gồm:

·        Vị trí khu đất, ranh giới khu đất thiết kế: đầy đủ thông tin như hướng Bắc, kích thước khu đất, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi…

·        Bản vẽ đánh giá và phân tích hiện trạng khu đất thiết kế.

·        Mặt bằng tổng thể: thể hiện được tứ cận, kích thước và diện tích khu đất, bố trí các hạng mục công trình (có chú thích) trên khu đất, lối tiếp cận công trình.

·        Hình khối công trình hoặc các Mặt đứng (dạng phác thảo)

·        Các mặt bằng chủ yếu: mặt bằng của hạng mục chính và cần thiết phải nghiên cứu trước do tính quan trọng về mặt công năng-kỹ thuật (chỉ yêu cầu mức sơ đồ bố trí không gian chức năng và thể hiện rõ lưu tuyến trong công trình)

Hồ sơ hợp lệ để kiểm tra: là hồ sơ gồm có các bản vẽ sinh viên đã vẽ ở dạng nghiên cứu, phác thảo (vẽ tay hoặc vẽ máy) trên khổ giấy A3 hoặc A2, và các bản vẽ đều phải có chữ ký của GVHD xác nhận.

Bất kỳ bản vẽ nào không có chữ ký của GVHD đều được xem là không hợp lệ, bị loại.

 

c) Đánh giá:

Căn cứ vào khối lượng SV đã thực hiện kể từ khi giao nhiệm vụ làm ĐATN, Tiểu ban chỉ kiểm tra đánh giá và có kết luận theo mức sau:

 

Nội dung

Kết luận

+ Quy mô: sự tương xứng với quy mô của một ĐATN (có quy mô, độ phức tạp, tính đặc thù ở mức cao hơn đồ án môn học)

Tương xứng/ Không tương xứng

+ Nhiệm vụ thiết kế: có và đủ để có thể bắt đầu nghiên cứu thiết kế.

Đủ/ Không đủ

+ Các bản vẽ: đủ khối lượng có thể tiếp tục nghiên cứu.

Đủ/ Không đủ

Tổng thể tất cả các nội dung

Đạt/ Không đạt

Trường hợp Tiểu ban kiểm tra kết luận Không đạt thì cần phải thu giữ các hồ sơ gồm: Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án, Nhiệm vụ thiết kế, tất cả các bản vẽ để làm minh chứng kiến nghị Khoa và Nhà trường xử lý.

 

d) Thay đổi tên đề tài: Nếu SV thay đổi tên đề tài khác với đề tài đăng ký ban đầu về thể loại công trình thì cần làm đơn xin thay đổi đề tài tốt nghiệp (SV tự viết và nêu rõ lý do, có xác nhận và chữ ký của GVHD) nộp lại cho tiểu ban kiểm tra. Kể từ sau buổi kiểm tra 50%, SV không được thay đổi đề tài để đảm bảo tiến độ đồ án.

 

e) Đăng ký phần kỹ thuật: sinh viên đăng ký 1 trong các phần kỹ thuật sau đây sau khi đã trao đổi với GVHD: Cấu tạo kiến trúc; Kết cấu; Vật lý kiến trúc; Thiết kế Nội ngoại thất công trình; Trang thiết bị công trình.

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra tiến độ 50% ĐATN của khóa 12KT, kính đề nghị sinh viên khóa 12KT làm ĐATN nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi gửi:                                                                 BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

- Khoa Kiến trúc (để báo cáo)                                                         Trưởng Bộ môn

- Lưu BM KTCT

                                                                                    (đã ký)

 

       ThS.KTS.Nguyễn Quang Bảo