Ngành nội thất : thông báo lịch thu chấm đồ án nt hk2 năm học 2016 - 2017

Lịch thu chấm đồ án 3đồ án 10 vào  chiều t6 ngày 19/5/2017. 

Đồ án 3:   15NT : P 608 
Đồ án 10: 13NT1: P605
               13NT2: 610
-------------------------------------------------------------------------------------------------
LƯU Ý: 

- Thời gian nộp bài : 13h đến 14h
- Sinh viên ký tên khi nộp bài
- Quy định về nộp muộn đồ án:
         + Nộp muộn trong vòng 60 phút: trừ 1 điểm vào GĐ cuối 
         + Quá thời gian quy định, SV học lại
         + Trường hợp không nộp đồ án lần 1 có lý do chính đáng phải có giấy xác nhận của bệnh viện, địa phương, chính quyền
            (Nộp cùng lần 2, tính điểm lần 1)
 - Quy định nộp đồ án lần 2:
         + Trường hợp không đạt GVHD sẽ ghi trực tiếp vào bài, SV tự sửa chữa và nộp lần 2 cho GV phụ trách đã phân công ở trên
         +  Khi nộp đồ án lần 2, SV phải nộp cùng với bài đồ án lần 1 để GV đối chiếu những sai xót đã sửa chữa.