Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  51       /TB-KTD

Đà Nẵng, ngày     15    tháng  8  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017

 

Căn cứ Điều 15 của “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 và Điều 24, Điều 25 của “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng” chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, bao gồm:

- Hướng dẫn, chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp (ĐATN)/khóa luận tốt nghiệp (KLTN);

- Tổ chức thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (KHML & TTHCM) cho SV dự thi tốt nghiệp từ năm 2014 trở về trước nhưng chưa đạt môn này;

- Tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh, Tin học theo chuẩn đầu ra.

I ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2

1. Đối tượng dự thi tốt nghiệp

a. Sinh viên chưa được dự thi tốt nghiệp lần 1, nay đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

b. Sinh viên đã dự thi tốt nghiệp lần 1, nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vì:

   - Chưa được bảo vệ hoặc bảo vệ ĐATN/ KLTN đạt điểm dưới 5 hoặc điểm F;

    - Thi tốt nghiệp môn KHMLN & TTHCM bị điểm dưới 5;

   -  Chưa kiểm tra hoặc kiểm tra chưa đạt môn Tiếng Anh, Tin học theo chuẩn đầu ra.

2. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

- Những sinh viên đã dự thi tốt nghiệp lần 1 nhưng chưa đạt, nay được dự thi tốt nghiệp lần 2.

- Những sinh viên còn có không quá 2 học phần có điểm thi KTHP nhỏ hơn 4 hoặc bị điểm F (không phải là học phần cốt lõi của ngành đào tạo) thì được xét vớt cho làm ĐATN/KLTN, nhưng chỉ được xét công nhận tốt nghiệp sau khi học lại và thi đạt các học phần này.

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TỐT NGHIỆP LẦN 2

Nội dung hình thức thi tốt nghiệp; việc hướng dẫn, chấm ĐATN/KLTN thực hiện như ở kỳ bảo vệ và thi tốt nghiệp lần 1.

1.          Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

        Sinh viên  làm ĐATN trong thời gian 15 tuần và KLTN trong thời gian 14 tuần đối với sinh viên đại học và 10 tuần đối với sinh viên cao đẳng. Thời gian bắt đầu từ tuần 5 năm học 2017-2018 ( từ ngày 11/09/2017).

Các khoa phân công GV cơ hữu hoặc mời giảng viên thỉnh giảng hướng dẫn và báo cáo tên GV hướng dẫn, danh sách sinh viên được hướng dẫn và đề tài ĐATN/KLTN về Phòng Đào tạo trước ngày 09/09/2017 để làm quyết định. Thời gian sơ khảo, bảo vệ sẽ thông báo sau.

2.          Thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Thời gian thi tốt nghiệp môn KHMLN & TTHCM (cho sinh viên chưa đạt) được tổ chức vào chiều Thứ Tư ngày 06/09/2017 từ 14h00 đến 16h00 ( thời gian làm bài 120 phút). Sinh viên có mặt tại phòng thi từ 13h30.

- Sinh viên dự thi tốt nghiệp KHMLN & TTHCM tự ôn tập theo đề cương đã thực hiện năm 2013, 2014.

- Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký dự thi, Phòng Đào tạo bố trí phòng thi và thông báo đến các khoa và sinh viên dự thi trên Website của Trường và tại các bảng thông báo trong ngày 05/09/2017, cử cán bộ coi thi và nhận bài sau buổi thi.

3.Kiểm tra tiếng Anh và Tin học theo chuẩn đầu ra

Lịch kiểm tra như sau :

a.Tiếng Anh:

+ Kiểm tra theo trình độ VSTEP :

 ( SV  thuộc các khóa tốt nghiệp năm 2014 trở về trước; SV liên thông cao đẳng lên đại học 2015 -2017, sinh viên khóa 2013-2017 khối ngành kinh tế )

            Sinh viên đăng ký kiểm tra cùng với sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2018, cụ thể như sau:

-         Hệ đại học 5 năm kiểm tra trong tuần 14 từ ngày 13-18/11/2017

-         Hệ đại học 4 năm kiểm tra trong tuần 18 từ ngày 11-16/12/2017

-         Hệ liên thông 2016-2018 năm kiểm tra trong tuần 14 từ ngày 13-18/11/2017

+ Kiểm tra theo chuẩn TOEIC (SV thuộc các khóa tốt nghiệp năm 2015,2016 và sinh viên hệ đại học 5 năm khóa tốt nghiệp năm 2017)

Kiểm tra vào Thứ Năm ngày 07/9/2017

                                       - Nghe hiểu ( 45 phút)  :                               13h30 – 14h15

       -  Đọc hiểu   (75 phút) :                                           14h30- 15h45

b.Tin học: Kiểm tra vào Thứ Sáu ngày 08/09/2017 tại các phòng máy tính

           Kiểm tra lý thuyết  (30 phút) : 13h30 -14h00

 Kiểm tra thực hành (90 phút) : 14h30-16h00

                        Danh sách SV dự kiểm tra được niêm yết trên website và bảng thông báo của Trường .

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2017

1.Thủ tục đăng ký

a. Làm ĐATN/KLTN

                                     Từ 15/8 đến 8/9/2017 sinh viên đã làm ĐATN/KLTN nhưng bảo vệ chưa đạt và sinh viên chưa đủ điều kiện làm ĐATN/KLTN nay đủ điều kiện làm ĐATN/KLTN làm đơn đăng ký theo mẫu đính kèm thông báo này ( SV có thể tải mẫu đơn tại Website của Trường) và nộp học phí, lệ phí thi tốt nghiệp tại Phòng Tài chính - Kế toán (TCKT) và chuyển đơn về khoa. 

         Khoa chủ quản giữ lại đơn đăng ký của sinh viên có xác nhận đã nộp học phí, lệ phí thi tốt nghiệp của Phòng Tài chính – Kế toán và gửi danh sách sinh viên được làm ĐATN/KLTN về Phòng Đào tạo trước ngày 9/9/2017 để Trường ra quyết định.

Sinh viên phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi yêu cầu của GV hướng dẫn làm ĐATN/KLTN, phải hoàn thành và nộp ĐATN/KLTN đúng thời hạn.

b.Kiểm tra Tiếng Anh, Tin học, thi tốt nghiệp môn KHMLN & TTHCM :

 - Sinh viên nộp đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm) có xác nhận đã nộp lệ phí kiểm tra tại Phòng Tài chính – Kế toán cho Phòng Đào tạo. Hạn cuối là ngày 05/9/2017 và dự thi, kiểm tra theo thời gian quy định ở mục II của Thông báo này.

2.Xét công nhận tốt nghiệp

            Sinh viên chưa có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh phải đăng ký học lại với khóa tuyển sinh năm 2017 từ ngày 31/10/2017 đến ngày  18/11/2017.

             Sinh viên chưa đạt các học phần Giáo dục thể chất phải đăng ký học lại các học phần chưa đạt để được công nhận hoàn thành các học phần này.

Sinh viên sau khi thi các môn KHMLN &TTHCM đạt điểm từ 5 trở lên hoặc kiểm tra lại trình độ Tiếng Anh, Tin học theo chuẩn đầu ra đạt yêu cầu, trả nợ xong các học phần, hoàn thành các học phần GDTC và được cấp chứng chỉ GDQP- AN, đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp sẽ được Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp xem xét và công nhận tốt nghiệp. Phòng Đào tạo cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học, đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và bảng điểm các học phần đã tích lũy trong toàn khóa học.   

Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp (HĐT & XCNTN ) sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 bổ sung vào ngày 22/9/2017 và sinh viên tốt nghiệp có thể nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo từ ngày 15/10/2017.

3.Học phí và lệ phí thi tốt nghiệp

a.Sinh viên làm ĐATN/KLTN  lần 2 năm 2017 phải nộp học phí với mức sau:

* Sinh viên đại học các ngành Đồ họa, Nội thất  :                                                                                                                                                            7.250.000 đ/học kỳ

* Sinh viên các ngành Kiến trúc, Quy hoạch :                                                                                                                                                                    7.000.000 đ/ học kỳ

* Sinh viên đại học các ngành Kỹ thuật (XDDDCN, XDCĐ, KTHTĐT, QLXD)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6.250.000 đ/học kỳ

* Sinh viên đại học khối Kinh tế, Ngôn ngữ Anh:                                                                                                                                                6.000.000 đ/học kỳ

*Cao đẳng kỹ thuật:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5.000.000 đ/học kỳ

* Cao đẳng kinh tế    :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4.750.000 đ/học kỳ

Ngoài ra, sinh viên còn nộp lệ phí tốt nghiệp, cụ  thể:

*Sinh viên các ngành thuộc khoa Kiến trúc:                                                                                                                                                                     2.500.000 đ/ sinh viên

* Sinh viên đại học khối kỹ thuật :                                                                                                                                                                                                                                                             2.200.000 đ/ sinh viên

* Sinh viên đại học khối Kinh tế  :                                                                                                                                                                                        2.000.000 đ/ sinh viên

 * Sinh viên cao đẳng khối Kỹ thuật:                                            1.800.000 đ/ sinh viên

* Sinh viên cao đẳng khối Kinh tế :                                              1.500.000 đ/ sinh viên

b. Sinh viên đã dự thi tốt nghiệp, đã nộp học phí học kỳ cuối khóa và lệ phí tốt nghiệp, phải làm lại ĐATN/ KLTN hoặc thi lại môn thi tốt nghiệp chưa đạt, nộp học phí như sau:

* Làm lại ĐATN ( hướng dẫn, sơ khảo, bảo vệ):                                                                                                                           4.000.000 đ/ sinh viên

* Làm lại KLTN        :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.500.000 đ/ sinh viên

*Thi lại môn KHMLN – TTHCM   :                                                                                                                                                                                                                                                                        300.000 đ/  sinh viên

c. Sinh viên kiểm tra lại Tiếng Anh, Tin học nộp lệ phí kiểm tra như sau:

- Theo trình độ VSTEP:

* Mỗi kỹ năng ( Nghe, Nói, Đọc, Viết, Hội thoại) :                                                                          120.000 đ / kỹ năng

+ Tiếng Anh: Theo chuẩn TOEIC:

           * Kỹ năng nghe hiểu :                                                           150.000 đ/ sinh viên

                                                            * Kỹ năng đọc hiểu   :                                                          250.000 đ/  sinh viên

+ Tin học :

-  Lý thuyết Tin học     :                                                                                                                                                               120.000 đ / sinh viên

-                Thực hành Tin học               :                                                                                                                                                                     250.000 đ/ sinh viên     Sinh viên được công nhận tốt nghiệp nộp chi phí mua phôi bằng và làm bằng tốt nghiệp 100.000 đ/ 1sinh viên

Thông báo này được công bố trên Website trường, các bảng tin của các khoa và Phòng Đào tạo.

Đề nghị các khoa, Bộ môn Khoa học tự nhiên, và các phòng ban có liên quan căn cứ nội dung thông báo này để triển khai thực hiện đúng thời gian quy định

Nơi nhận:

-           Các đơn vị thuộc trường;

-           BGH;

-           Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký)

 

GS.TS Nguyễn Tấn Quý