Ngành nội thất : thông báo v/v nộp và chấm thực tập tốt nghiệp khóa 2013 – 2018

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

BM NỘI THẤT

-------*-------

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------- *** ---------

Số:………./TB-KKT

Đà Nẵng, ngày 4  tháng  1  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nộp và chấm Thực tập tốt nghiệp Khóa 2013 – 2018, Ngành Thiết kế Nội thất

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018 của nhà trường và Quá trình Thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 2013 – 2018 ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất thông báo chi tiết việc nộp và chấm Thực tập Tốt nghiệp như sau:

1/ Báo cáo:

- Tập báo cáo Thực tập tốt nghiệp (Mẫu số 3)

- Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập (Mẫu số 2, Niêm phong)

- Phiếu đăng ký đề tài Tốt nghiệp

- Đề cương nghiên cứu Đồ án TN

- Hồ sơ kiến trúc của đề tài TN

2/ Thời gian & địa điểm nộp và chấm:

            - Hình thức chấm: Vấn đáp

- Thời gian: 7h30 Thứ 6, ngày 12/1/2018

- Địa điểm:

            Phòng 509: Thầy Hiếu, Thầy Hậu

Phòng 511: Cô Tươi, Thầy Nhân

            3/ Yêu cầu:

- SV đi đúng giờ. GV gọi tên mà không có thì xem như SV bỏ thi.

- Trang phục lịch sự.

 

 

BM NỘI THẤT

 

 

 

                                                                                     ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi