Ngành nội thất : thông báo v/v làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoá 13nt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

---------------------

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ------------------

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

(V/v làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoá 13NT)

TUẦN

NGÀY

NỘI DUNG

Nhiệm vụ của GVHD và SV

23

15- 20/01/2018

- Xét giao ĐATN

- Thông báo DS SV đủ điều kiện, vớt giao, tạm giao ĐATN

- Phổ biến quy định tốt nghiệp

- Giao nhiệm vụ ĐATN cho SV

- SV tập trung tại trường vào lúc 15h30 ngày 19/01/2018 tại phòng 403 để nhận nhiệm vụ tốt nghiệp.

- SV mang theo:

   + Hồ sơ kiến trúc công trình

   + Đề cương tốt nghiệp (Viết theo nội dung đã cung cấp trước khi đi TTTN)

   + Bảng theo dõi hướng dẫn TN, Phiếu giao nhiệm vụ TN.

- GVHD ghi rõ nội dung vào Bảng theo dõi HDTN để thuận tiện trong việc kiểm tra. (Lưu ý: Bảng theo dõi này sẽ được nộp cùng với bài Đồ án TN)

- GVHD ký duyệt phiếu giao nhiệm vụ tốt nghiệp cho SV.

- SV giữ phiếu giao nhiệm vụ và nộp lại cùng với đồ án TN.

24 - 26

22/1– 9/2/2018

SV thực hiện đồ án TN

- SV làm việc theo lịch của GVHD

27 - 29

12/02 - 3/3/2018

Nghỉ tết âm lịch

 

30

05/3 – 10/3/2018

SV thực hiện đồ án TN

- SV làm việc theo lịch của GVHD

31

12/3 – 17/3/2018

Kiểm tra giai đoạn 1

Tiến đô 50%

 

- Nộp bài kiểm tra giai đoạn 1 (50%) dàn trang A3 gồm:

   + Đề cương nghiên cứu

   + Hồ sơ Kiến trúc, Bố trí Mặt bằng Nội thất, Mặt cắt

    + Phối cảnh các không gian nội thất (ít nhất hoàn thiện được 1 không gian nội thất)

- GVHD kiểm tra, nhận xét (Đạt, đạt vớt, không đạt) và ký bài cho SV trước khi nộp về Thầy Hậu.

Lưu ý:

- Trường hợp Đạt vớt: SV cần viết bản cam kết thực hiện đúng tiến độ nộp cho thầy Hiếu ngay sau khi công bố kết quả kiểm tra tiến độ 50%. Đến GĐ kiểm tra tiến độ 90% phải đảm bảo đạt.

- Trường hợp không đạt: Dừng đồ án TN.

32 - 37

19/3 – 28/4/2018

SV thực hiện đồ án TN

- SV làm việc theo lịch của GVHD

38

30/4 – 5/5/2018

Kiểm tra giai đoạn 2

Tiến đô 90%

 

- Nộp bài kiểm tra giai đoạn 2 (90%) dàn trang A3 gồm:

    + Thuyết minh đồ án

    + Toàn bộ đồ án dàn trang và thu nhỏ khổ A3

- GVHD kiểm tra, nhận xét (Đạt, không đạt) và ký vào bài cho SV trước khi nộp về Thầy Hiếu.

Lưu ý:

- Kết quả GĐ này chỉ có đạt và không đạt.

39

07/05–12/05/2018

SV thực hiện đồ án TN

- SV hoàn thiện bài

40

14 – 19/05/2018

In và Nộp bài

BM sẽ thông báo cụ thể sau

41

21 – 26/05/2018

Chấm sơ khảo và đánh giá của GVHD

 

42

28/5 - 02/06/2018

Chấm bảo vệ tốt nghiệp

Kế hoạch chi tiết khoa sẽ thông báo sau

           

                                         Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2018

                            BỘ MÔN NỘI THẤT

 

 

                     ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi