Ngành kiến trúc - kế hoạch kiểm tra tiến độ 90% đồ án tốt nghiệp - khóa 2013-2018

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

---------------

Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc

---------------------

               Số:……../KH-BM KTCT                                       Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

                                                                           

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ 90% ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khóa 2013-2018, ngành Kiến trúc.

 

 

1/ Thời gian & địa điểm kiểm tra:

  1. Chiều thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018, từ 14h00 đến 17h00
  2. Địa điểm: phòng 204

2/ Danh sách các Tiểu ban kiểm tra tiến độ làm ĐATN:

 

Tiểu ban 1: Lớp 13KT1,  phòng 204                    

 

Tiểu ban 2: Lớp 13KT2, P. 204

 

Tiểu ban 3: Lớp 13KT3, P. 204

 

Tiểu ban 4: Lớp 13KT4, P. 204

                       

Tiểu ban 5: Lớp 13KT5, P. 204

 

Tiểu ban 6: Lớp 13KT6 + SV các khóa học ghép, P. 204

                                   

3/ Danh sách sinh viên: danh sách sẽ niêm yết tại phòng kiểm tra vào ngày 11/05/2018.

 

4/ Mục tiêu & Nội dung công tác kiểm tra tiến độ 90% ĐATN:

a) Mục tiêu:

  1. Khoa và Bộ môn nắm được tình hình sinh viên làm ĐATN để báo cáo nhà trường.
  2. Nhắc nhở sinh viên về tiến độ nộp ĐATN. Cảnh báo các trường hợp sinh viên thực hiện chậm so với tiến độ, có thể kiến nghị nhà trường ra quyết định đình chỉ làm ĐATN đối với những trường hợp sinh viên có ý thức học tập kém, không đạt chất lượng và tiến độ làm ĐATN, hoặc bỏ không tham gia kiểm tra tiến độ.

b) Nội dung kiểm tra: toàn bộ khối lượng đã thực hiện từ khi giao nhiệm vụ làm ĐATN cho đến thời điểm kiểm tra, bao gồm: các bản vẽ đã được bố cục theo thứ tự tương đối hoàn chỉnh như chuẩn bị bảo vệ, trong đó phải có các thành phần chính sau:

Hồ sơ hợp lệ để kiểm tra: gồm tất cả các bản vẽ có nội dung nói trên đã thể hiện trên máy vi tính, được in thu nhỏ thành các bản vẽ A3 hoặc A2, các bản vẽ in thu nhỏ bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của GVHD (bản vẽ nào không có chữ ký của GVHD được xem là không hợp lệ và bị loại). Trường hợp SV đã hoàn thành sơ bộ khối lượng hồ sơ, có thể in kèm bản vẽ bố cục thu nhỏ cùng hồ sơ kiểm tra.

Lưu ý: Khi kiểm tra tiến độ, sinh viên nhớ mang theo Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để tiểu ban kiểm tra số buổi đã làm việc với GVHD.

c) Đánh giá:

Căn cứ vào khối lượng SV đã thực hiện kể từ khi giao nhiệm vụ làm ĐATN, Tiểu ban sẽ kiểm tra, đánh giá và có kết luận theo mức sau:

 

Nội dung

Kết luận

+ Mặt bằng tổng thể và các mặt bằng chi tiết

Đủ/ Không đủ

+ Các mặt đứng, mặt cắt công trình.

Đủ/ Không đủ

+ Phối cảnh, hình khối công trình.

Đủ/ Không đủ

+ Chuyên đề kỹ thuật

Đủ/ Không đủ

Tổng thể tất cả các nội dung

Đạt/ Không đạt

 

Ngoài các nội dung nói trên, Tiểu ban có thể cảnh báo về chất lượng thể hiện, sai quy định chung về số lượng bản vẽ, về cách thể hiện, bố cục hình vẽ chưa hợp lý, v.v…

 

Trường hợp Tiểu ban kiểm tra kết luận Không đạt thì cần phải thu giữ các hồ sơ gồm: Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án, tất cả các bản vẽ để làm minh chứng kiến nghị Khoa và nhà trường xử lý.

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra tiến độ 90% làm ĐATN của khóa 13KT, đề nghị sinh viên làm ĐATN nghiêm túc thực hiện./.