Ngành nội thất : thông báo v/v nộp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1, khóa 2013 - 2018

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:………./TB-KKT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v nộp và bảo vệ ĐATN Đợt 1, Khóa 2013 - 2018, Ngành Thiết Kế Nội Thất)

Căn cứ kế hoạch của nhà trường, của Khoa Kiến Trúc và tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp Đợt 1 đối với sinh viên Khóa 2013 - 2018, ngành Thiết Kế Nội Thất thông báo chi tiết việc nộp và bảo vệ ĐATN như sau:

1/ Hồ sơ nộp:

2/ Thời gian và địa điểm nộp bài:

Lưu ý: SV khi nộp bài thì xem Danh sách được niêm yết tại phòng nộp theo đúng Hội đồng của mình sẽ bảo vệ. SV nộp nhầm HĐ mất bài sẽ tự chịu trách nhiệm.

 

3/ Công tác chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

Tất cả sinh viên có tên trong danh sách bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đợt 1 tập trung tại phòng 705 vào lúc 15h ngày 29/05/2018 nghe phổ biến, trang trí hội đồngbốc thăm số thứ tự bảo vệ.

4/ Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN:

Hội đồng 1: Phòng 705

Hội đồng 2: Phòng 703

Hội đồng 2: Phòng 701

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên./.

                                                                                                                BỘ MÔN NỘI THẤT                                                        

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi