Bm nội thất : v/v nộp và chấm thực tập tốt nghiệp khóa 2014 – 2019, ngành thiết kế nội thất

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

BM NỘI THẤT

-------*-------

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------- *** ---------

Số:………./TB-KKT

Đà Nẵng, ngày 15  tháng 12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nộp và chấm Thực tập tốt nghiệp Khóa 2014 – 2019, Ngành Thiết kế Nội thất

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2018 – 2019 của nhà trường và Quá trình Thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 2014 – 2019 ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất thông báo chi tiết việc nộp và chấm Thực tập Tốt nghiệp như sau:

1/ Báo cáo:

- Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập (Mẫu số 02, Niêm phong)

- Tập báo cáo Thực tập tốt nghiệp (Mẫu số 03)

- Phiếu đăng ký đề tài Tốt nghiệp (Mẫu số 04)

- Đề cương nghiên cứu Đồ án Tốt Nghiệp (Mẫu số 05)

- Hồ sơ kiến trúc của đồ án TN.

2/ Thời gian & địa điểm nộp và chấm:

            - Hình thức chấm: Vấn đáp

- Thời gian: 8h00 Thứ 3, ngày 18/12/2018

- Địa điểm:

            Phòng 505: Thầy Hiếu, Thầy Phúc

Phòng 507: Cô Tươi, Thầy Hậu

            3/ Yêu cầu:

- SV đi đúng giờ. GV gọi tên mà không có thì xem như SV bỏ thi.

- Trang phục lịch sự.

 

 

BM NỘI THẤT

 

 

 

                                                                                     ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi