Bm nội thất: v/v thực hiện kiểm tra tiến độ 50% đồ án tốt nghiệp năm học 2018 - 2019
Các bạn sinh viên tải file theo link đính kèm:
https://drive.google.com/file/d/1P8FnaI06xuQbDpkuCY3dmiGr5kjzm3tx/view?usp=sharing