Bm nội thất: v/v tổ chức sinh viên lớp 15nt và 16nt đi tham quan thực tế tại nha trang - đà lạt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

-------¯-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------µ-------

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức sinh viên lớp 15NT và 16NT đi Tham quan thực tế tại Nha Trang - Đà Lạt)

Căn cứ vào Kế hoạch học tập khóa 15 và 16 năm học 2018-2019 của Bộ môn Nội Thất dự kiến kế hoạch cụ thể về chuyến Tham quan thực tế như sau:

  1. Thành phần đoàn học tập:
    1. Giảng viên gồm:  03 người

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Trần Vũ Thành

Nhân

GV cơ hữu

Trưởng đoàn

2

Trần Hải

Hậu

GV cơ hữu

GVHD môn học

3

Nguyễn Văn

Trung

GV cơ hữu

GVHD môn học

 

  1. Sinh viên: Tất cả SV khóa 15,16 ngành Thiết kế Nội thất
  2.                   Thời gian: từ 17/05/2019 đến 22/05/2019


Lưu ý:

 

   Trưởng Bộ Môn

 

 

 

                 ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi