Bm nội thất: v/v nộp và bảo vệ đatn đợt 1, khóa 2014 - 2019, ngành thiết kế nội thất

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KIẾN TRÚC

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:………./TB-KKT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v nộp và bảo vệ ĐATN Đợt 1, Khóa 2014 - 2019, Ngành Thiết Kế Nội Thất)

Căn cứ kế hoạch của nhà trường, của Khoa Kiến Trúc và tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp Đợt 1 đối với sinh viên Khóa 2014 - 2019, ngành Thiết Kế Nội Thất thông báo chi tiết việc nộp và bảo vệ ĐATN như sau:

1/ Hồ sơ nộp:

  1. Toàn bộ bản vẽ khổ A1 (12-18 bản vẽ)
  2. 02 tập A3 gồm: Nội dung nghiên cứu + Thuyết minh + Bản vẽ A1 scale thành A3.
  3. 02 đĩa CD đựng trong hộp nhựa; bên trong chứa các File: 3dmax, cad, dàn trang định dạng .jpeg, ảnh chân dung sinh viên định dạng .jpeg, bên ngoài ghi rõ thông tin (Họ tên SV, Lớp, Khóa, MSSV, Đề tài, Ngành ).
  4. Tất cả các bản A1, A3 đều phải có chữ ký của GVHD.

2/ Công tác chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

Tất cả sinh viên có tên trong danh sách bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đợt 1 tập trung tại phòng 701 và 703 vào lúc 15h ngày 14/05/2019 nghe phổ biến, trang trí hội đồng và bốc thăm số thứ tự bảo vệ.

3/ Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN:

  1. Thời gian: Buổi sáng 7h30 – 11h30, buổi chiều: 13h30 – 17h00, ngày 15 và 16/05/2019.
  2. Địa điểm:

Hội đồng 1: Phòng 703

Hội đồng 2: Phòng 701

  1. Trang phục lịch sự.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên./.

                                                                                              

      BỘ MÔN NỘI THẤT                                                        

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Tươi